Long Trụ Đại Chiến

Vào ngày 1/5/2024 máy chủ Test Vĩnh Viễn Jx Thiện Ác cho ra mắt tính năng Long Trụ Đại Chiến với các nội dung như sau :

Để xem thời gian diễn ra hoạt động quý nhân sĩ xem trong bảng hướng dẫn hoạt động trong cửa sổ trò chơi

Quy tắc hoạt động tính năng 

Tổng thời gian diễn ra hoạt động là 20 phút tính từ phút diễn ra.

Khi bắt đầu diễn ra, Long Trụ sẽ không thuộc về bất cứ bang hội nào, bang hội nào giành được thì Long Trụ sẽ thuộc về cho bang hội đó.

Khi Long Trụ đã thuộc về cho bang hội, thì bang hội sẽ phải Thủ Trụ trong vòng 5 Phút. Nếu trong 5 Phút trụ bị phá vỡ bởi bang khác thì Long Trụ sẽ được chuyển lại cho bang khác.

Trong vòng 5 phút Long trụ không bị Tiêu Diệt sẽ được chuyển về Long Trụ Thủ Nguyên, bang giành được trụ thủ nguyên nhận được phần thưởng bằng cách Click vào Long Trụ Thủ Nguyên hoặc nếu đến khi hết giờ bang nào chiếm Long Trụ bang đó sẽ được nhận phần thưởng.

200 Tiền Đồng
300 Hỗn Nguyên Đan