Hoạt Động Thiên Trì Mật Cảnh

NPC liên quan

NPC Ghi chú
Thiên Trì Mật Cảnh
Thần Bí Thương Nhân

- Vị trí: Tương Dương – Tọa độ: 194/199

Chức năng: Đối thoại với NPC này để vào bản đồ Ngọn Núi Trường Bạch

Thiên Trì Mật Cảnh
Người tiếp dẫn Thiên Trì Mật Cảnh

- Vị trí: Ngọn Núi Trường Bạch – Tọa độ: 199/202

Chức năng: Đối thoại với NPC này để vào tầng 1 Thiên Trì Mật Cảnh.

Nội dung chi tiết

Báo danh

  • Đối thoại với NPC Thần Bí Thương Nhân ở Tương Dương (194/199) để vào bản đồ Ngọn núi Trường Bạch.
  • Sau đó, đối thoại với NPC Người tiếp dẫn Thiên Trì Mật Cảnh (199/202) để được truyền tống vào vị trí ngẫu nhiên ở tầng 1 Thiên Trì Mật Cảnh.
  • Nếu là 1 tổ đội thì đội trưởng có thể thực hiện việc đối thoại để đưa cả tổ đội vào cùng 1 vị trí ở tầng 1.

Tham gia

  • Sau khi vào tầng 1, nhân vật phải tự tìm đường lên tầng 2.
  • Tầng 1 là 1 mê cung. Nhiều loại quái sẽ cản đường. Để dễ dàng vượt tầng 1 hơn, cần thực hiện:
  • Phải thu thập các vật phẩm Đao, Thương, Kiếm từ việc mở rương. Giao nộp các vật phẩm này cho NPC Ẩn Sĩ Cao Nhân để được học khinh công, sử dụng khinh công để qua.
  • Tại  tầng 2,  có 1 người hướng dẫn lên tầng 3. Nếu là tổ đội thì phải đợi tất cả các thành viên cùng lên tầng 3.
  • Tầng 3 có nhiều phòng. Mỗi phòng có 3 loại quái. Cuối tầng 3 có đường dẫn lên tầng 4. Có thể sử dụng vật phẩm Truyền Tống Phù Thiên Trì Mật Cảnh tầng 4 để vào thẳng tầng 4.
  • Tầng 4, boss Hoàng Nhan Quảng Dương xuất hiện ngẫu nhiên trong ngày. Cá nhân hoặc tổ đội đánh bại được boss (có sát thương cao nhất lên boss) sẽ có thể nhận được phần thưởng ngẫu nhiên:

Lưu ý

  • Trong khi tham gia nếu bị rời mạng hoặc về thành dưỡng sức thì sẽ thoát ra khỏi bản đồ Thiên Trì Mật Cảnh.

Sơ đồ mê cung

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ